७५/७६

७५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजककाे जागीर खुल्दै

७५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजककाे जागीर खुल्दै

अनलाईन आवेदन मिति : २०७५।१०।०४ देखि २०७५।१०।१८ वेलुकि ५ वजे सम्म 

दस्तावेज: 

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा)

दस्तावेज: