FAQs Complain Problems

योजनाको जाँचपास फरफारक र अन्तिम भुक्तानि

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत योजना अधिकृत ईन्जिनियर सब ईनुजिनियर र लेखा अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

 कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन
 नापी किताब
 खर्चको विल भरपाई
 उपभोक्ता समितिले आम भेलामा खर्च सार्वजनिक गरेको प्रमाण
 फर्छयौटको निर्णयको प्रतिलिपि
 योजनाको कार्यालयको सिफारिस
 सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन
 अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन र काम सन्तोषजनक रहेको भन्ने व्यहोरा भएको निर्णयको प्रतिलिपि