FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र प्रशासन प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिकाको कार्यालय (प्रशासन शाखा)
सेवा शुल्क: 
व्यवसायको प्रकृती हेरी
आवश्यक कागजातहरु: 

 नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
 निवेदन
 वडा कार्यालयको सिफारिस सरजमिन मुचलका समेत
 व्यवसाय भाडामा भए वहल समझौता
 आफ्नै जग्गामा व्यवसाय संचालनको खण्डमा घर जग्गाको फोटोकपी
२ प्रति फोटो